ᠰᠢᠨᠬᠣᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ 2017 ᠣᠨ ᠤ···新华社体育部评出2017年中国体育十大新闻

ᠰᠢᠨᠬᠣᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠰᠢᠨᠬᠣᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ 2017 ᠣᠨ  ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ︵ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ︶᠄

1. ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠂
2. ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ CBA ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ ᠂
3. ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠪᠠ ᠂
4. ᠫᠢᠩᠫᠠᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠬᠣ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠂
5. ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠢᠪᠲᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠂
6. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ ᠂
7. ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠬᠣ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ 16 ᠵᠢᠯ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ ᠂
8. ᠬᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠷᠦᠧᠸ ᠲᠧᠩ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠂
9. ᠹᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠯᠹ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠂ 10 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

新华社体育部评出2017年中国体育十大新闻

近日 新华社体育部评出2017年中国体育十大新闻(以事件发生时间先后为序):

1、体育改革持续深化
2、新疆首次夺得CBA冠军
3、中国足球持续进步
4、乒乓球运动员弃赛受处罚
5、基础大项游泳、田径再获突破
6、第十三届全运会成功举行
7、中国女排时隔16年再夺大冠军杯
8、 体操世锦赛肖若腾男子全能称王
9、冯珊珊排名女子高尔夫球世界第一
10、北京冬奥会会徽发布

  

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .