ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ《戊戌年》生肖邮票即将发行

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠳᠥᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠸᠲ

《戊戌年》生肖邮票即将发行

中国邮政将于1月5日发行《戊戌年》特种邮票1套2枚,图案内容分别为“犬守平安”与“家和业兴”。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .