ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ·· 内蒙古“摇出”第一副新能源汽车专用号牌

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ

20 ᠤ ᠦᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ D ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ F ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ 100 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌᠃
  ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 7817 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ 86.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

 
 

内蒙古“摇出”第一副新能源汽车专用号牌

20日上午,内蒙古自治区在呼和浩特、包头、鄂尔多斯三市试点启用新能源汽车专用号牌。
  小型新能源汽车专用号牌的第一位先启用字母D、F,分别代表纯电动新能源汽车、非纯电动新能源汽车,大型新能源汽车专用号牌的第六位先启用字母D、F。新能源汽车专用号牌工本费不变,仍执行现行国家规定的普通汽车号牌每副100元的收费标准。
  目前,内蒙古新能源汽车保有量为7817辆,其中大型汽车5419辆、小型汽车2398辆,3个试点城市占比86.7%,试点结束后将于2018年上半年在全区全面推广应用。
        来源:内蒙古启言网摘自《新华网》

 
 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .