ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 63 ···内蒙古海关查获63吨走私牛羊肉

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 63 ᠳᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠡᠨᠡ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠴᠤᠬᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭ᠍ᠪᠡ᠃
  ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 6 ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ 121 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ 43.45 ᠳᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ 19 ᠳᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠴᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ 63 ᠳᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 73% ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

内蒙古:海关查获63吨走私牛羊肉

今年以来,呼和浩特海关缉私部门根据走私态势,对中蒙陆路口岸冻品走私给予严厉打击,目前共立案查办走私牛羊肉等冻品刑事案件6起、行政案件121起,查获牛羊肉等冻品43.45吨,对零星走私未达到立案标准的牛羊肉等冻品移交检验检疫部门约19吨,查获的走私规模达63吨,较去年同期增加73%。
  来源:内蒙古启言网摘自《新华社》

 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .