ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ买火车票也可“积分兑换”

ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ

12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 12 ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ 12306 ᠨᠧᠲ (ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ APP  ᠪᠠᠬᠲᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ《ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ᠋ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠭᠭᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ 5 ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ᠠ(ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠴᠢ 100 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ 500 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ᠠ)᠂ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 10000  ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠰᠣᠨᠢᠨ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

 

买火车票也可“积分兑换”

12月20日起,年满12周岁的自然人,通过12306网站(含手机APP)、车站专门窗口等铁路部门提供的渠道,在主动申请并完成身份认证后,可以成为“铁路畅行”常旅客会员。
  铁路常旅客会员购买车票将获得相应乘车积分,积分按照其所购车票票价进行累积(具体按照5倍于车票票面价格累计积分,即旅客购买100元车票获得积分500分)。积分首次达到10000分以上,即获得积分兑换资格,可用于兑换铁路部门指定车次的列车车票。使用所兑换车票的乘车人可以是会员本人,也可以是其设定的受让人。
      来源:内蒙古启言网摘自《互联网》

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .