ᠱ᠊ · ᠲᠦᠩᠰᠢᠭ ᠦᠨ 《 ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠠᠯ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ》 ᠪᠠ 新书— 沙·敦西格:《元上都山水》,乐·巴依思胡楞:《兰花集》

ᠱ᠊ · ᠲᠦᠩᠰᠢᠭ ᠦᠨ 《 ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠠᠯ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ》 ᠪᠠ ᠯ᠊᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠡᠭ ᠤᠨ 《 ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠠᠷ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠤᠯ᠎ᠠ

《 ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠠᠯ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ》 ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠱ᠊ · ᠲᠦᠩᠰᠢᠭ ᠨᠡᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠴᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

《 ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠠᠷ》 ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠱᠤᠤᠳᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠯ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠱᠦᠭᠦᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠠᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ   ᠦᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠭᠦ ᠵᠠᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 30 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

新书— 沙·敦西格:《元上都山水》,乐·巴依思胡楞:《兰花集》

Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .