ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠩ ᠤᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ》王小红《蒙古族传统手工制作技术》

ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠩ ᠤᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ》

ᠥᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠣᠮᠠᠯ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠹᠧᠷᠥᠫᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠥᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠭᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠥᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠢᠵᠣ᠂ ᠥᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠥᠢ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠥᠳᠥᠯᠳᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠥᠳᠥᠨ ᠪᠥᠳᠥᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠭᠥ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠣᠢ ᠰᠣᠷᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠡ ᠥᠢᠯᠡᠳᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠳᠡ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠣᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠰᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ》 ᠬᠡᠭᠥ ᠨᠣᠮ ᠥᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

王小红《蒙古族传统手工制作技术》

Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .