ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ 德国足协公布2018年世界杯奖金方案

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠢᠳᠢᠮ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ 35 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠧᠦ᠋ᠷᠣ᠋ ᠶᠢᠨ (1 ᠡᠧᠦ᠋ᠷᠣ᠋ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ 7.77 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌)ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ 2014 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠨᠢ 30 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠧᠦ᠋ᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

德国足协公布2018年世界杯奖金方案

德国足协近日宣布了德国国家队参加2018年世界杯的奖金方案,如果卫冕成功,球队的每位成员将获得35万欧元(1欧元约合7.77元人民币)奖金。德国队在2014年巴西世界杯夺冠后,当时的冠军奖金是每人30万欧元。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .