ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售蒙文书

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ   ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠄ 13947920161

出售蒙文书

出售蒙文书,有意者联系 :13947920161

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .