ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ···库伦旗图书馆被评为国家县级一级馆

ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠬᠤ ᠂ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠠᠢ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 3800 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ 20 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ 2015  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 3.8 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ

库伦旗图书馆被评为国家县级一级馆

近日,库伦旗图书馆被评为国家县级一级馆。
近年来,库伦旗图书馆不断规范业务管理,创新工作方法,美化阅读环境,优化服务质量,建立了集外借、阅览、解答咨询、馆外流通、电子阅览等为一体的服务模式。目前,该图书馆总面积达3800平方米,拥有图书20万册。为不断完善服务功能,进一步发挥图书资源、文献资源和文化信息资源优势,2015年在全市率先开设了少儿馆和老城区分馆,如今,该图书馆年均接待读者3.8万人次,借阅图书2万册次。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .