ᠯᠢᠶᠸ ᠪᠤᠤ CS9 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ猎豹CS9新车型正式上市

ᠯᠢᠶᠸ ᠪᠤᠤ CS9 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

9.38-21.58 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ  ᠲᠠᠢ ᠯᠢᠶᠸ ᠪᠤᠤ CS9 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ  ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

猎豹CS9新车型正式上市

售9.38-21.58万 猎豹CS9新车型正式上市

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .