2017 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ··· 2017诺贝尔奖颁奖典礼在瑞典举行

2017 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠰᠧᠧᠳᠧᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

2017 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ 10 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠧᠧᠳᠧᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠰᠲᠣᠺᠾᠣᠯᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠰᠧᠧᠳᠧᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠺᠠᠷᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ · ᠭᠧᠤᠰᠲ᠋ᠠᠹ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 11 ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠥᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 11 ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠧᠨᠠ · ᠸᠧᠰ ᠂ ᠺᠢᠫ · ᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢ · ᠪᠠᠷᠢᠱ ᠂ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠧᠺᠤᠢᠰ ·ᠳ᠋ᠧᠪᠧᠨᠨᠢ ᠂ ᠵᠤᠷᠵᠧᠮ · ᠹᠷᠠᠨᠺ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠷᠢᠴᠠᠷᠳ᠋ · ᠾᠧᠨᠳᠧᠷᠰᠧᠨ ᠂ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠧᠹᠹᠷᠢ · ᠾᠧᠯᠯ ᠂ ᠮᠠᠢᠺᠠᠯ · ᠷᠤᠰᠪᠠᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠢᠺᠠᠯ · ᠶᠠᠩ ᠂ ᠨᠤᠪᠧᠯ  ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠽᠦ ᠢᠴᠢᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠢᠴᠠᠷᠳ᠋ · ᠲᠧᠢᠯᠧᠷ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

2017诺贝尔奖颁奖典礼在瑞典举行

2017诺贝尔奖颁奖典礼10日下午在瑞典首都斯德哥尔摩举行。瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫向获得诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖和经济学奖的11位获奖者颁发了奖章和证书。

今年的11名获奖者包括获得诺贝尔物理学奖的雷纳·韦斯、基普·索恩和巴里·巴里什,获得诺贝尔化学奖的雅克·杜本内、乔基姆·弗兰克和理查德·亨德森,获得诺贝尔生理学或医学奖的杰弗里·霍尔、迈克尔·罗斯巴什和迈克尔·杨,获得诺贝尔文学奖的石黑一雄,以及获得诺贝尔经济学奖的理查德·泰勒。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .