ᠴᠠ ᠪᠣᠭᠣ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠷᠡᠪᠡ 驯鹿来到呼和浩特

ᠴᠠ ᠪᠣᠭᠣ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠷᠡᠪᠡ

ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠨ ᠬᠤ ᠨᠤᠭᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ 《ᠨᠠᠨ ᠬᠤ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠠᠰᠣ ᠮᠥᠰᠦᠨ  ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ 》 ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠭᠣᠶᠠ ᠡᠧᠩᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠡᠴᠠ 3 ᠴᠠ ᠪᠣᠭᠣ ᠶᠢ ᠨᠠᠨ ᠬᠤ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣ ᠣᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

驯鹿来到呼和浩特

近日,呼和浩特市南湖湿地公园“南湖湿地冰雪世界”从呼伦贝尔市根河市敖鲁古雅鄂温克民族乡“邀请”了3只驯鹿落户于南湖湿地公园。敖鲁古雅的驯鹿性格温顺,游客可以通过与其亲密接触,体验鄂温克民族的生产生活方式。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .