ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠱᠭᠠᠷ  ᠳᠤ 5.2 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡ新疆喀什发生5.2级地震

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠱᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ 5.2 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠪᠦᠧᠧ᠂ ᠱᠠᠩ ᠱᠧᠩ) ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 07᠄ 29 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠱᠭᠠᠷ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ 5.2 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 09᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠳᠡᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄

新疆喀什地区叶城县发生5.2级地震

中国地震台网正式测定:7日7时29分,新疆喀什地区叶城县发生5.2级地震。截至9时,当地暂未收到人员伤亡报告。
  来源:内蒙古启言网摘自《新华社》

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .