2017ᠤᠨ ᠤ《ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ 》  ᠶᠢᠨ···“亚洲足球先生” 中国足协获安慰奖免尴尬

2017ᠤᠨ ᠤ《ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ 》  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ 2017 ᠤᠨ  ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ  ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ  ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ  ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ 《ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ 》  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠯᠸᠢ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤᠰᠤᠨ 2017ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠡᠪ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ  ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

“亚洲足球先生” 中国足协获安慰奖免尴尬

2017亚足联颁奖典礼在泰国曼谷举行。在备受关注的“亚洲足球先生”奖项中,连续第二年入围候选名单的武磊再度落选。作为安慰,中国足协获得了草根足球表彰奖(激励组),避免了2017中国足球再次全军覆没的尴尬。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .