ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ 冷空气将影响内蒙古

ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ —ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 10℃ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠧᠲ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

冷空气将影响内蒙古

据中央气象台网站消息,昨日全国大部地区无降水天气华北黄淮等地出现降温,28至30日,新一股冷空气将自北向南影响中东部地区,气温将下降4~8℃,内蒙古、东北地区等地的部分地区降温可达10℃以上。
  来源:内蒙古启言网摘自《中央气象台网》

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .