ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠄ ᠹᠦᠲ᠋ᠧ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ蓝旗:出售福特嘉年华

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠄ ᠹᠦᠲ᠋ᠧ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ11 ᠣᠨ ᠤ ᠹᠦᠲ᠋ᠧ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄ 15247883862

蓝旗:出售福特嘉年华

福特嘉年华11年手动标配运动版排量1.5私家车!车在蓝旗,联系电话:15247883862

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .