ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠠᠭ ···FIFA更新世界男足排名:中国亚洲第5

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ60 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ60 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

FIFA更新世界男足排名:中国亚洲第5

11月23日,国际足联公布了新一期世界排名,目前排名世界第60位,亚洲第5位。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .