ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ呼和浩特:出租楼房

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠡᠯᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠨᠦᠸᠧ ᠺᠠᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 148 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ  ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ  ᠬᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄ 13654883082

文图无关

呼和浩特:出租楼房

呼和浩特市成吉思汗大街南,阳光诺卡二期,一楼148平米简装房一套。带40平米小院儿。联系电话:13654883082

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .