ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ 北京知青下乡内蒙古50周年活动在京举行

 

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ 50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ  ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ

11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠮᠠᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ 》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠥᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠨ ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠠᠨ  ᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠮᠤᠷᠲᠠᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃
  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲ᠋ᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠣᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠣᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠨ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ᠎ᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

北京知青下乡50周年“不忘初心情 系草原”在京隆重举行

1967年11月16日,一批北京知识青年响应国家号召来到内蒙古草原,今年是他们插队50周年纪念,一大批草原知青已经进入暮年,但是他们不忘初心,无论走到哪里,草原的烙印都融入他们的血液里。2017年11月16日,北京知青下乡内蒙古草原50周年“不忘初心,情系草原”活动在京隆重举行。
  来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .