ᠵᠦᠩᠬᠤᠸᠠV3 —— 1.1 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ 华晨中华V3直降1.1万

ᠵᠦᠩᠬᠤᠸᠠV3 —— 1.1 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠦᠨᠤᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠩᠬᠤᠸᠠV3 ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ 1.1 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃

华晨中华V3直降1.1万

即日起,至11月30日,购买华晨中华V3“11.11特供版”车型即可享受现金1.1万的巨额优惠。

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .