ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠳᠠᠰᠢᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ···我区运动员在全国短道速滑联赛 青少年组比赛中连获佳绩

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠳᠠᠰᠢᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ   ᠳᠦ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠪᠠ

2017—2018 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠳᠠᠰᠢᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠳᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ 38 ᠳᠦᠯᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 278 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ  ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠥᠢᠴᠡᠬᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠼᠦᠢ ᠽᠢ ᠵᠢᠶᠧ ᠂ ᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠬᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ2000 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 
 

我区运动员在全国短道速滑联赛 青少年组比赛中连获佳绩

2017-2018年度全国短道速滑联赛青少年组青岛站(第二站)比赛于11月2日至5日在青岛国信滑冰馆举行,共有来自全国38个代表队的278名运动员参加本站比赛。

通过四天的比赛,女子组中,我区运动员徐思雨获A组500米第五名、崔智婕在B组2000米接力中获团体第一名;男子组中,高建一获A组1500米第六名,王栋翰在B组2000米接力中获团体第二名,吕延鹏在C组2000米接力中获团体第一名。

来源:内蒙古启言网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .