ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ蓝旗:出售楼房

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠄ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ85.6ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄13030456392 15847903062

蓝旗:出售楼房

旧元都后面小区楼房出售85.6平米 带车库 价格面谈 联系电话13030456392 15847903062

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .