ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠸᠨᠭᠺᠡᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 320 ᠺᠤᠸᠠᠳ᠋ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ KTV ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ急处理在巴盟磴口县的一大型KTV

ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠸᠨᠭᠺᠡᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 320 ᠺᠤᠸᠠᠳ᠋ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ KTV ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠥᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 13904786532
急处理在磴口县的一大型KTV,面积320平米,全套去年换的所有设备。 联系电话:13904786532
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .