ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ:3 ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ加拿大:拟3年吸纳百万人

 

ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ:3 ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ 3 ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠷᠤᠭ 100 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂《ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ 》ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠳ ᠾᠤᠢᠰᠧᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 31 ᠲᠦᠮᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠥ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 2019 ᠤᠨ ᠪᠠ 2020 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 33 ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠ 34 ᠲᠦᠮᠡ ᠬᠥᠷᠭᠡᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ  ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ《ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ 》ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠵᠢᠨ《ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ 》 ᠢ ᠦᠨᠠᠨ ᠬᠦ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃
  ᠰᠤᠮᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠾᠤᠢᠰᠧᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠥ ᠮᠡᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠬᠥᠳᠬᠥ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

加拿大:拟3年吸纳百万人

为应对人口老龄化带来的影响,加拿大政府计划在今后3年吸纳大约100万名移民,以“确保国家繁荣”。
  加拿大移民部长艾哈迈德·胡森1日在记者会上说,明年移民加拿大的人数至少要达到31万,包括经济移民、家庭团聚移民以及难民。这一指标在2019年和2020年分别要达到33万和34万。
  按照加拿大政府的说法,这一“史上最为宏大”的吸纳移民计划将确保加拿大“现在和未来的繁荣”。
  来源:新华网

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .