ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ··新疆博乐市举办蒙古国展销会

 

2017  ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 2017ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃
  ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠧᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠦ ᠪᠡᠯᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 2 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠠ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠩ ᠰᠢᠨ ᠮᠧᠢ ᠺᠠᠢ ᠯᠦᠩ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠣ ᠲᠠᠯᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠤᠨᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 48 ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠺᠤᠮᠫᠨᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠤᠳᠦᠯ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠦ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠤᠰᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠭᠴᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

2017年蒙古国展销会在新疆博乐市举办

近日,蒙古国展销会在新疆博乐市拉开帷幕。
  此次展会从11月2日持续至本月8日,有48家蒙古国参展单位将带来纯正的羊绒制品、食品饮料、金银首饰、化妆品、工艺品、服装鞋帽、皮革制品等百余种蒙古国特色商品,受到广大新疆博乐市各族群众欢迎。
    来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .