ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠲᠠ》ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ··· 第七届《故事会》在苏尼特右旗蒙古族小学

 

ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《 ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠲᠠ 》ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《 ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠲᠠ 》ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃
1 —— 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ 18 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ 《 ᠥᠩᠬᠥᠷᠢᠭᠦᠯ ᠪᠣᠣᠪᠣ 》᠂ 《ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ  ᠤ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠵᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

苏尼特右旗蒙古族小学举办了第七届《故事会》

10月30日,锡林郭勒盟苏尼特右旗蒙古族小学以“开发潜能、发展个性”为育人理念,举办了第七届《故事会》比赛,1——2年级18名学生参加了丰富多彩的《故事会》比赛。
   来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .