ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ —3 巴音德力格尔收藏之—3

ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ —3

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ: ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

巴音德力格尔收藏之—3

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ: ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠬᠡᠷ
Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .