ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ — 2 ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ巴音德力格尔收藏之—2:烟斗

ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ — 2 ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

巴音德力格尔收藏之— 2:烟斗

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .