ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ:ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ 27ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ重庆:考古发现27座古墓

ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ 27 ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ 27 ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

重庆忠县考古发现27座古墓 发掘面积1600平方米

记者从重庆市文化遗产研究院获悉,日前该院考古工作人员对忠县生态工业园区的文物进行保护性发掘,共发现27座古墓。
 来源:中国新闻网

 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .