ᠲᠠᠠᠢᠪᠤᠰᠸ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售太旗楼房

ᠲᠠᠠᠢᠪᠤᠰᠸ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠠᠠᠢᠪᠤᠰᠸ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠳᠡᠬᠢ 102 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄13947945868

出售太旗房屋一套

房屋出售;现有锡林郭勒盟太旗府佳小区房屋一套,三楼102平米,欲出售。

联系电话:13947945868

(求转发)非诚勿扰

 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .