ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ内蒙古文化产业博览会开幕

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯ᠋ᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯ᠋ᠡᠩ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠡᠴᠡ 24 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯ᠋ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯ᠋ᠡᠩ ᠳ᠋ᠤ᠂ 339 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯ᠋ᠠᠯ ᠤᠷᠤᠯ᠋ᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠬᠡ 12 ᠤᠯ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ61 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯ᠋ᠠᠯ ᠤᠷᠤᠯ᠋ᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

第二届内蒙古自治区文化产业博览交易会开幕

第二届内蒙古自治区文化产业博览交易会(以下简称文博会)于10月20日至24日在呼和浩特市开幕。
  本届文博会共有参展企业339家,还有来自法国、泰国、日本、蒙古国、印度等12个国家的海外展商61家。
  来源: 中国新闻网

 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .