ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠠ内蒙古20日再迎冷空气

内蒙古20日再迎冷空气

随着一股较强冷空气的到来,20日开始,内蒙古将出现较大范围的雨雪、降温天气,东北部地区气温下降6~8摄氏度,局部地区气温下降8~10摄氏度。
 来源:新报

Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .