ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠲ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ超级杂交稻亩产创世界纪录

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠲ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 800 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ —ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠲ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢ 2.2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠥᠬᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠡᠪᠲᠦᠵᠤ ᠤᠰᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

超级杂交稻亩产创世界纪录

水稻长得比人高、亩产可达800千克以上——中国科学院亚热带农业生态研究所近日正式发布一种水稻新种质,株高可达2.2米,具有高产、抗倒伏、抗病虫害、耐淹涝等特点,被认为开启了水稻研制的一扇新门。
来源:内蒙古启言网

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .