ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ··首条高速公路螺旋隧道顺利贯通

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ - ᠸᠸ ᠯᠦᠩ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮᠸᠷᠲᠤ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠪᠢᠰᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠲᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

我国西北地区首条高速公路螺旋隧道顺利贯通!

近日,我国西北地区首条高速公路螺旋隧道--卧龙沟一号隧道全线贯通,标志着高速公路螺旋隧道施工技术首次在我国高寒、高海拔地区运用成功。
 来源:内蒙古启言网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .