2017 ᠦᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠡᠪᠠ2017武汉国际车展开幕

2017 ᠦᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠡᠪᠠ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 2017 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠷᠧᠨ᠋ᠳ᠋ ᠡᠴᠡ 800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ 6 ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

2017武汉国际车展开幕

近日,2017第十八届武汉国际汽车展览会在武汉国际博览中心开幕,来自世界各地的近百个汽车品牌携800余辆展车亮相。本届车展将持续6天。
 来源:新华社

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .