17 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠦ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ··17岁蒙古族男孩将赴德国集训

17 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧᠧᠠᠨᠲ ᠺᠯᠦᠪ  ᠲᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠦ — ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠬᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠨ ᠵᠢᠢ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠰᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃   ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2014 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ 14 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ ᠫᠤᠷᠲᠦᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠰᠪᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠺᠯᠦᠪ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧᠧᠠᠨᠲ ᠺᠯᠦᠪ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠨᠡᠢᠳᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠨᠴᠤ 2020  ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠦᠨᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠠ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠰᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

17岁蒙古族男孩入选中国男足选拔队将赴德国集训

在西班牙莱万特的卫星队阿尔赫梅西竞技效力的——蒙古族男孩科尔沁夫,入选中国足协中国U20(20岁以下)男足选拔队赴德国集训比赛的名单,内蒙古通辽科尔沁左翼后旗17岁蒙古族男孩科尔沁夫成功入选。
  科尔沁夫生于1998年4月13日,场上司职前卫/前锋。曾在广东深圳接受足球启蒙训练,后赴北京三高求学,2014年起开始留洋试训,2016年加入西班牙莱万特国际足球学校。今年4月举行的地中海杯国际邀请赛上,科尔沁夫参加了全部四场比赛,贡献1球2助 ​​​​。小组赛中,科尔沁夫首发出战劲旅马拉加U19,最终2比2逼平对手,小组第二出线。本赛季,科尔沁夫在莱万特的卫星队阿尔赫梅西竞技效力。
  为备战2020年东京奥运会亚洲区预选赛,根据中国足协竞赛计划,中国U20男足选拔队定于10月15日至12月10日组织集训,并于11月10日至12月10日期间赴德国集训、参加德国第四级别联赛中的西南地区联赛。
       来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息, ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息, ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .