ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ 国际纺织面料博览会举行

ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠲᠣ ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠡ ᠹᠷᠠᠩᠹᠥᠷᠳ᠋ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ( ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ) ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ (ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ)ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 32 ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 5000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢᠯᠠᠯ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

中国国际纺织面料及辅料博览会在上海举行

近日,由中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、中国纺织信息中心和法兰克福展览(香港)有限公司共同主办的2017中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会在上海国家会展中心开幕。本届展会汇聚来自32个国家及地区的近5000家参展商参展。
  来源:中国新闻网

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .