ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠾᠸ ᠭᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ 昆明滇池河上现白鹭群

ᠺᠥᠨᠮᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠾᠸ ᠭᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠲᠣ᠂ ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠯᠡᠢ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠥᠷᠲᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠱᠣᠣ ᠺᠠᠢ ᠶᠣᠧᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠣᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠥᠷᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠯᠡᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

昆明滇池河上现白鹭群

近日,昆明市主要入滇河道之一的大观河上,陆续飞来多只白鹭,吸引来往民众驻足观赏。据昆明鸟类协会副会长邵开源介绍,近几年环境改善,特别是滇池流域的水质逐渐变好,让水里的鱼虾越来越丰富,为鸟类提供了食物来源,所以白鹭的数量逐年上升。
  来源:中新网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .