19 ᠬᠤᠲᠠ《ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ》ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠪᠡ19个城市被授予“国家森林城市”称号

ᠴᠧᠩᠳᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ 19 ᠬᠤᠲᠠ 《ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ》  ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠾᠧᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠧᠩᠳᠧ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠤᠭᠰᠠᠨ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠯᠦᠩ ᠴᠧᠩᠳᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ 19 ᠬᠤᠲᠠ 《ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ》  ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠲᠦᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 137 ᠬᠤᠲᠠ ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ 19 ᠬᠤᠲᠠ ᠨᠢ ᠴᠧᠩᠳᠧ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠩ᠂ ᠲᠦᠩᠬᠤᠧᠠ᠂ ᠹᠦᠵᠧᠦ᠂ ᠴᠢᠤᠧᠠᠨᠵᠧᠦ᠂ ᠱᠠᠩᠷᠤᠤ᠂ ᠭᠠᠨᠵᠧᠦ᠂ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠵᠧᠨ᠂ ᠿᠢ ᠵᠤᠤ᠂ ᠯᠠᠢ ᠡᠦ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠹᠦᠸᠸᠱᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠮᠧᠨ᠂ ᠪᠠᠢ ᠰᠧ᠂ ᠫᠠᠨ ᡁᠢ ᠬᠤᠧᠠ᠂ ᠢᠪᠢᠨ᠂ ᠪᠠ ᠵᠦᠩ᠂ ᠯᠢᠨ ᠼᠠᠩ᠂ ᠠᠨ ᠺᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

承德等19个城市被授予“国家森林城市”称号

近日,在河北承德召开的2017森林城市建设座谈会上,承德等19个城市被授予“国家森林城市”称号。至此,全国已有137个城市获此称号。
  获此殊荣的城市有承德、通化、铜陵、福州、泉州、上饶、赣州、景德镇、日照、莱芜、张家界、佛山、江门、百色、攀枝花、宜宾、巴中、临沧、安康等19个城市。
   来源:新华网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .