ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ ᠮᠣᠵᠢ:ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠪᠠ 贵州:板蓝根喜迎丰收

ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠪᠠ

10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠥᠢᠵᠧᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠶᠦᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠣᠰ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

贵州丹寨板蓝根喜迎丰收

10月11日,丹寨县长青乡苗族民众在田间收割板蓝根。目前,贵州省丹寨县长青乡板蓝根进入收割期,民众田间地头收割,喜迎丰收。
 来源:中国新闻网

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .