ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ··邮政知识进校园 迎接世界邮政日

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ

10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠾᠧᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠳᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠨ ᠭᠤᠧᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

邮政知识进校园 迎接世界邮政日

10月9日,邯郸市邯山区南关小学学生在展示自己绘制的邮票图案。当日是世界邮政日,河北省邯郸市邯山区南关小学开展“方寸之间精彩无限”邮政知识普及活动,让学生了解集邮知识和世界邮政发展的历程。
 来源:新华社

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ|教育培训 and tagged .