ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ··我国高等教育在学总规模位居世界第一

ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

2012 ᠤᠨ ᠡᠴᠠ 2016 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ GDP ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ 5 ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ 4% ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠂ 5 ᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠨᠡᠢᠲᠡ 13.5 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ 1952 ᠤᠨ ᠡᠴᠠ 2011 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯᠠᠬᠢ 60 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠵᠠᠢ ᠃
  2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠣ 51.2 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠰ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠰ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ 2.65 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ 5325.5 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃
  ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ 3699 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ 2012 ᠤᠨ ᠡᠴᠠ 373.8 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠵᠦ ᠂ 11.2% ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠤᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

我国高等教育在学总规模位居世界第一

2012年至2016年,我国国家财政性教育经费占GDP比例连续5年超过4%,5年累计投入13.5万亿元,超过1952年至2011年60年累计投入之和。
  2016年,我国共有各级各类学校51.2万所、各级各类学历教育在校生2.65亿人、非学历教育注册人数5325.5万人。
  高等教育在学总规模3699万人,比2012年增加373.8万人,增长11.2%,占世界高等教育总规模的比例达到20%,成为世界高等教育第一大国。
   来源:新华网

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .