ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 良种肉牛评比展示交易会召开

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ:ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠡᠭ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《2017 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠭᠡ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ 》ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃
  ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠡᠴᠡ 120 ᠰᠢᠮᠧᠨᠲ᠋ᠷ ᠦᠭᠡᠷ᠂ 50 ᠠᠩᠭᠧᠰ ᠦᠭᠡᠷ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠳᠡ 32 ᠦᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

锡林郭勒盟:良种肉牛评比展示交易会召开

近日,2017年锡林郭勒盟全盟良种肉牛评比展示交易会在正蓝旗桑根达来镇召开。
  本次展示交易会参加评比的牛犊数为170头,其中西门塔尔牛犊120头,安格斯牛犊50头。共有32头良种肉牛获得一二三等奖。
  来源:锡林郭勒日报

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .