ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ《ᠬᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ··我国“深海勇士”号载人潜水器海试成功

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ《ᠬᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ》ᠨᠤᠮᠧᠷᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠶᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠢᠦ ᠳ᠋ᠧᠩ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠷᠦᠢ ᠹᠧᠩ) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠬᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ》ᠨᠤᠮᠧᠷᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠡᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠨᠶᠠ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ 4500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠮᠪᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠰ ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
 《ᠬᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ》ᠨᠤᠮᠧᠷᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ《12•5》ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 863 ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠵᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ 702 ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 94 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ 8 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

我国“深海勇士”号载人潜水器海试成功

据新华社三亚10月3日电 历经50多天,我国“深海勇士”号载人潜水器在南海完成全部海上试验任务后,3日随“探索一号”母船顺利返航三亚港。通过本次海试,进一步全面检验和验证了4500米载人潜水器的各项功能和性能,海试的成功标志着研制工作取得圆满成功。
  据了解,“深海勇士”号载人潜水器是“十二五”863计划的重大研制任务,由中国船舶重工集团702所牵头、国内94家单位共同参与,研发团队历经8年持续艰苦攻关,先后突破总体设计与优化、大厚度钛合金载人舱设计制造、大深度浮力材料、低噪声深海推力器等一系列关键技术,在“蛟龙号”研制与应用的基础上,成功实现了潜水器核心关键部件的全部国产化,降低了运维成本,有力推动深海装备功能化、谱系化建设。
   来源:新华社

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .