ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠄ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ锡盟:出售种羊

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠄ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠄ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ : ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15104792412

锡盟:出售种羊

锡盟:出售改良种羊,联系电话 :15104792412

 
Posted in ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|农畜市场 and tagged .