ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ哈斯额尔德尼银制工艺品

ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ

ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

哈斯额尔德尼银制工艺品

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .