ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ《ᠵᠠᠪᠢᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ》6 ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ蒙古剧《神舟阿木古郎》荣获六项大奖

ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ 《ᠵᠠᠪᠢᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ》6 ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠬᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠵᠠᠪᠢᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ》ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 6 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ

蒙古剧《神舟阿木古郎》荣获六项大奖

近日,在锡林郭勒盟锡林浩特市举办的首届内蒙古蒙古语戏剧节颁奖晚会上,四子王旗乌兰牧骑创作的蒙古剧《神舟阿木古郎》一举荣获优秀剧目奖、最佳编剧奖、最佳导演奖,将表演金、银、铜三个表演奖等六项大奖,惊艳现场。
 来源:新浪内蒙古

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .