ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠠ中国共享单车现身华盛顿

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠠ

ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠳᠦᠲᠡ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ》 ᠤ 19 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢAPP ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠡᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠮᠦᠧᠧ ᠪᠠᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠳᠤ 200 ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ(ᠠᠷᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ 6.6 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌)᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

中国共享单车现身华盛顿

中国共享单车公司摩拜日前正式进入美国首都华盛顿,首批投放200辆共享单车供当地民众使用。用户可以用手机搜索离自己最近的单车,费用也通过手机进行电子支付,骑行费用为半小时1美元。图为人们在华盛顿骑用摩拜单车。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .