ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ牧民希宁巴雅尔用牛羊脂油制作的浮雕工艺品

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ 20 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ 18 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

牧民希宁巴雅尔用牛羊脂油制作的浮雕工艺

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .